Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Δημ. Αντωνίου: «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» (ΤΕΑ): ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (στα πρότυπα της Γερμανικής Kfw τράπεζας)

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
(στα πρότυπα της Γερμανικής Kfw τράπεζας)

Μια πρόταση του Δημ. Αντωνίου, Προέδρου της «ΕΛΠΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»

MEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Α) Γιατί τα επιτόκια δανεισμού των συνηθισμένων εμπορικών τραπεζών είναι...... υψηλά?

1) Τα κεφάλαια που χορηγούν ως δάνεια οι τράπεζες προέρχονται από τις παρακάτω πηγές και με τους αντίστοιχους όρους, οι οποίοι αναγκαστικά αυξάνουν το κόστος δανεισμού των τραπεζών και συνεπώς και το κόστος (επιτόκιο) των δανείων που αυτές χορηγούν στους δανειολήπτες, ως εξής:

α) Από τις καταθέσεις των καταθετών στις τράπεζες. Το επιτόκιο χορήγησης  των κεφαλαίων αυτών στους δανειολήπτες από τις τράπεζες πρέπει να είναι αναγκαστικά λίγο ή περισσότερο, πάνω  από το επιτόκιο δανεισμού (κατάθεσης) που πληρώνουν οι τράπεζες στους καταθέτες για να προσελκύσουν καταθέσεις σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού με άλλες τράπεζες. 

β) Από των δανεισμό των (δανειοληπτών) τραπεζών από άλλες (δανείστριες) τράπεζες (διατραπεζικός δανεισμός). Οι πρώτες πληρώνουν στις δεύτερες ένα επιτόκιο δανεισμού (διατραπεζικό επιτόκιο) κι επιπλέον τις χορηγούν και χρηματικές εγγυήσεις (συνήθως ομόλογα, collaterals) για τα δανεικά κεφάλαια που παίρνουν. Συνεπώς το κόστος χορήγησης δανείων στους δανειολήπτες από τις παραπάνω δανειολήπτριες τράπεζες πρέπει αναγκαστικά να είναι πάνω από το επιτόκιο δανεισμού των τελευταίων και να καλύπτει ταυτόχρονα και το κόστος των εγγυήσεών των (χαμένες γι αυτές αποδόσεις των ομολόγων εγγύησης, opportunity cost).

γ)  Από την Ελληνική ή Ευρωπαική Κεντρική τράπεζα. i) Για τον δανεισμό των εμπορικών τραπεζών από τα αποθεματικά των Κεντρικών Τραπεζών ισχύουν ότι και στην παρ.β, Τα collaterals που καταθέτουν οι εμπορικές τράπεζες στις Κεντρικές είναι τουλάχιστον 10% των δανείων που παίρνουν από τις τελευταίες. Επιπλέον των παραπάνω ισχύουν και τα εξής: ii) οι εμπορικές τράπεζες καταβάλλουν στις Κεντρικές τράπεζες ένα άτοκο ποσό ως «ελάχιστα αποθεματικά» (minimum reserves) δια των οποίων οι τελευταίες ασκούν την νομισματική των πολιτική (ρευστότητα στην αγορά).

δ) Διατήρηση «Ιδίων Κεφαλαίων» (Core Tier I) των τραπεζών στο 10% του ενεργητικού των. Οι εμπορικές τράπεζες υποχρεώνονται, ως μέσον ασφάλειας (guaranteeinsurance) των δανειακών των χορηγήσεων (CCP`s) να διατηρούν σε άμεση μορφή ρευστοποίησης, δικά των (ίδια), κεφάλαια, τουλάχιστον ίσα τουλάχιστον με το 10% των δανειακών των χορηγήσεων. Τα ίδια κεφάλαια είναι κεφάλαια της τράπεζας από κέρδη της, ή από πώληση παγίων κεφαλαίων της κλπ., δηλ. δεν είναι δανεικά κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια είναι διαφορετικά φυσικά από το μετοχικό κεφάλαιο ή τα πάγια κεφάλαια της τράπεζας.

ε) Οι εμπορικές τράπεζες καταβάλλουν στο ΤΕΚΕ άτοκο ποσόν για την ασφάλεια των καταθέσεων των καταθετών σε αυτές, ίσον με το 10% των καταθέσεων που αυτές κατέχουν.

στ) Το λειτουργικό και φορολογικό (βλ. και άρ.10) κόστος των εμπορικών τραπεζών και των πολλών υποκαταστημάτων και των υπαλλήλων των σε όλη την χώρα,  ενσωματώνεται τελικά στο επιτόκιο χορηγήσεων δανείων προς τους πολίτες-δανειολήπτες. Το ίδιο ισχύει και για το ποσόν της ετήσιας απομείωσης (απαξίωσης) των παγίων κεφαλαίων (ακινήτων κλπ) των τραπεζών.

ζ) Ο τελευταίος παράγοντας που επιβαρύνει τα επιτόκια χορήγησης δανείων από τις συνήθεις εμπορικές τράπεζες είναι η ανάγκη των για κερδοφορία και διανομή των κερδών (μερίσματα) στους μετόχους των.
Οι παραπάνω όροι γ,δ,ε, είναι υποχρεωτικοί για όλες τις ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες και προβλέπονται ρητά από τις εξής οδηγίες, αποφάσεις και καταστατικά Κεντρικών Τραπεζών και νόμους: α) Regulation(EUNo 648/2012 (the European Market Infrastructure Regulation ofEMIR”, article 4 (clearing obligations for OTCs), and 41 (marginrequirements for CCPs)), με εξαίρεση το article 9 (reporting obligationsofEMIR, β)  ΠΔ/ΤτΕ αρ.2646/9-9-2011 (σελ. 8 και 49) και γ) Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ αρ. 13/28-3-2013.

Οι παραπάνω νόμοι (με εξαίρεση article 9 (reporting obligationsof EMIR) όμως ΔΕΝ ισχύουν για τράπεζες δημοσίου δικαίου, όπως αυτή που προτείνουμε εδώ ως  το μοντέλο μιας νέας Αναπτυξιακής Αγροτικής τράπεζας (βλ. παρακάτω στο κεφ. Β).
Συμπέρασμα: Όλοι οι παραπάνω τρόποι και προυποθέσεις δανεισμού των εμπορικών τραπεζών συνεπάγονται ένα κόστος δανεισμού των, το οποίο περνάει φυσικά πάνω στο επιτόκιο χορηγήσεων δανείων από αυτές στους δανειολήπτες. Γι αυτό τα επιτόκια των δανείων προς τους πολίτες-δανειολήπτες  είναι ακριβό.
                            
Β) Η ΝΕΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» («Τράπεζα») ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α) Tώρα φανταστείτε μια  τράπεζα (όπως η ΤΕΑ) η οποία δανείζεται από την διατραπεζική αγορά (με διατραπεζικό επιτόκιο liboreuribor), ή την ΚτΕ (ή ECB), ή απευθείας από το Δημόσιο και η οποία δεν έχει τους παραπάνω α-ζ παράγοντες κόστος δανεισμού της, διότι για όλα τα δάνεια που παίρνει είναι απόλυτα εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ τα κέρδη της (τα οποία δεν αποτελούν αυτοσκοπό της λειτουργίας της) δεν διανέμονται στους μετόχους της, αλλά επαναπενδύονται.  Για τα παραπάνω δάνεια που παίρνει η ΤΕΑ από τις παραπάνω πηγές-και για τον παραπάνω λόγο-  δεν ισχύουν γι αυτήν οι προαναφερόμενοι εκ του νόμου αναγκαστικά περιοριστικοί όροι γ,δ,ε, όλοι των οποίων επιβαρύνουν το κόστος δανεισμού της και συνεπώς και τελικά το κόστος χορήγησης (επιτόκια) δανείων απ` αυτήν στους δανειολήπτες. Είναι προφανές ότι τα επιτόκια χορήγησης (επιτόκια) δανείων από την τράπεζα αυτή (ΤΕΑ) στους δανειολήπτες, θα είναι πολύ μικρότερο, γεγονός που θα συμβάλλει σε ευρύτερη κλίμακα στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου (εδώ στην αγροτική ανάπτυξη), αλλά και γενικότερα στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας στο σύνολό της.
Και με ποίους όρους και ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ θα δανείζεται η τράπεζα αυτή-μοντέλο που προτείνουμε εδώ (η ΤΕΑ) ειδικά για την αγροτική ανάπτυξη, έτσι ώστε το κόστος δανεισμού της –και συνεπώς και το κόστος χορήγησης δανείων απ` αυτήν-να ελαχιστοποιηθεί? Διότι, όπως είπαμε παραπάνω, το βασικό κόστος των τραπεζών που ενσωματώνεται τελικά στα επιτόκια χορηγήσεων των δανείων απ` αυτές, είναι οι διαφόρου είδους κεφαλαιακές εγγυήσεις που δίνουν ή παρακρατούν αυτές για να αντλήσουν κεφάλαια από τις καταθέσεις, άλλες ιδιωτικές τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες (βλ. παραπάνω). Η απάντηση είναι η εξής: Η τράπεζα αυτή-μοντέλο (η ΤΕΑ) είναι «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου», είναι δηλ. μια τράπεζα που ανήκει ιδιοκτησιακά στο Δημόσιο, το οποίο όμως ασκεί πλήρως και αποκλειστικά και την Διαχείριση της τράπεζας αυτής. Κατά συνέπεια, το (Ελληνικό) Δημόσια εγγυάται πλήρως τις δανειακές υποχρεώσεις και ζημίες της τράπεζας αυτής προς τρίτους. Για μια τέτοια τράπεζα (την ΤΕΑ) ΔΕΝ ισχύουν οι προαναφερόμενοι αναγκαστικοί εκ του νόμου περιοριστικοί όροι γ,δ,ε, όλοι των οποίων επιβαρύνουν το κόστος δανεισμού της και συνεπώς και τελικά το κόστος χορήγησης (επιτόκια) δανείων απ` αυτήν στους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα το επιτόκιο χορήγησης δανείων απ` αυτήν να είναι πολύ μικρότερο αυτών των υφισταμένων από τις ιδιωτικές τράπεζες.

β) Η θεσμική νομοθετική των παραπάνω χαρακτηριστικών μιας τέτοιας τράπεζας (της ΤΕΑ) θεμελειώνεται στις παρακάτω ευρωπαικές οδηγίες, αποφάσεις και νόμους:
Η τράπεζα αυτή (η ΤΕΑ) θα είναι  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, (article 4 Point 18 of Directive 2006/48/EC EΜSAin Article 1 part 5b ofEMIR and in Paragraph of Basel II και γι αυτό (σύμφωνα με τα: article 1part.1, part.4, part. 5 and article 3 of EMIR)  ΔΕΝ  ισχύουν οι παρακάτω περιοριστικές οδηγίες και νόμοι:
α) Regulation (EU) No 648/2012 (the European Market Infrastructure Regulation of “EMIR”, article 4 (clearing obligations for OTCs), and 41 (margin requirements for CCPs)), με εξαίρεση το article 9 (reporting obligations) of EMIR, β)  ΠΔ/ΤτΕ αρ.2646/9-9-2011 (σελ. 8 και 49) και γ)Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ αρ. 13/28-3-2013.
Στα ίδια πλαίσια, η ΤΕΑ δεν οφείλει να κρατά και δημοσιεύει ετήσιους ισολογισμούς και δεν υπόκειται σε Balance Sheet Assessment
(ήτοι, για την ΤΕΑ ισχύουν ότι ισχύει και για τον ESM!).

Και μετά την περιγραφή του σημαντικότερου χαρακτηριστικού αυτής της τράπεζας, προχωρώ στην περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της: (δείτε το 2ο μέρος σε λίγες μέρες).


ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΑΣ "ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ", με Πρόεδρο τον Δημ.Αντωνίου.


 Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμά μας στα παρακάτω links:

Το Γενικό Πολιτικό μας Πρόγραμμα
http://issuu.com/ellopia/docs/elpida_politeias (οι αρχές του κόμματός μας)

Το Ευρωπαικό Πολιτικό μας Πρόγραμμα

http://elpida-politeias.gr/ (το site του κόμματος)

www.zoidosia.blogspot.com (το blog μου)

(τα δικαστικά έγγραφα για τις τράπεζες)

 

Δημ. Αντωνίου, Πρόεδρος, τηλ.22210-62743 και 698-4159243,epivetta@otenet.gr.http://zoidosia.blogspot.gr/2014/03/kfw.html?spref=fb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου