Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Η κυβέρνηση και το παιδί των τραπεζιτών “βγάζουν” λάδι τους τραπεζίτες με νόμο!


Σε ισχύ βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή το αίτημα των τραπεζιτών να έχουν απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών, επειδή έδωσαν το πράσινο φως για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση «πέρασε» με...... πράξη νομοθετικού περιεχομένου και πήρε αριθμό ΦΕΚ την Παρασκευή.
Το είχαμε γράψει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι οι τραπεζίτες ζήτησαν από τον Στουρνάρα την απαλλαγή τους από τυχόν αγωγές των μετόχων, αλλά και τον αναβαλλόμενο φόρο.

Απίστευτο! Οι τραπεζίτες ζήτησαν να υπάρχει νόμος – ασπίδα από τυχόν αγωγές μετόχων
Αναλυτικότερα, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου παραπέμπει στις διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012 αναφέροντας ότι ισχύουν σε κάθε περίπτωση στην οποία περιλαμβάνεται η ανταλλαγή των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την από 3.12.2012 Πρόσκληση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν.4046/2012 αναφέρουν ότι:
• Η απόφαση συμμετοχής ή μη, ημεδαπών εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ´ εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στο διοικητικό τους συμβούλιο και εάν δεν προβλέπεται από το νόμο ή τις οικείες καταστατικές διατάξεις τέτοιο, από το ανώτατο συλλογικό όργανο διοικήσεώς τους, κατά παρέκκλιση από τυχόν αντίθετη διάταξη νόμου ή καταστατικού. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του συλλογικού οργάνου διοίκησης, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμιά ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.
• Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α´ 151), καθώς και του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α´ 258), δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών, με αντικείμενο μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον τα ομόλογα αυτά ανταλλαγούν από τις επιχειρήσεις που τα αποκτούν, κατ’ εφαρμογή του προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους
• Η απόφαση συμμετοχής ή μη του Κ.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, κατ´ εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του Κ. Κ., η οποία, καθώς και τα στελέχη της, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη».
Στην ίδια ΠΝΠ ορίζεται ότι η κατ’ έτος επιχορήγηση του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής από τον Προϋπολογισμό της Βουλής είναι ίσου ύψους με τις κρατήσεις που διενεργούνται σε βάρος των μετόχων του Ταμείου επί των τακτικών αποδοχών τους. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο περιεχόμενο του παρόντος άρθρου καταργείται.


http://olympia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου