Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Τι προβλέπει το ΦΕΚ για την διαχείριση της περιουσίας της ΕΡΤ


Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης μπαίνει η ΕΡΤ. Σύμφωνα με κοινή απόφαση υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα και του κυβερνητικού εκπροσώπου Σίμου Κεδίκογλου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...

θα διοριστεί ειδικός διαχειριστής που θα αναλάβει να .......
χειριστεί όλα τα θέματα που αφορούν την κρατική τηλεόραση, η περιουσία της οποίας έχει περάσει στο Οικονομικών.Σύμφωνα με το ΦΕΚ ορίζεται πως «ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην οποία περιλαμβάνονται η ταυτότητα των ακινήτων και το δικαίωμα που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο και η οποία καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου». «Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζομένων απαιτήσεων καθώς και τυχόν βάρη επί των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων διατηρούνται».

Το μεταβατικό στάδιο της ΕΡΤ θα χειριστεί διορισμένος «ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής, ο οποίος θα διαχειριστεί το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται» στο Δημόσιο «μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, ο ειδικός διαχειριστής ασκεί τα δικαιώματα, παρακολουθεί τις εκκρεμότητες, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, προβαίνει σε καταγραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και γενικά παρακολουθεί και χειρίζεται όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις του Δημοσίου ως διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της.

Οι διατάξεις που ήταν εφαρμοστέες για την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων καθώς και για τη διαχείριση κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο, συνεχίζουν να εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης».

Οπως σημειώνεται στο ΦΕΚ, ο ειδικός διαχειριστής θα μπορεί «για τις ανάγκες της διαχείρισης, να συνάπτει για λογαριασμό του Δημοσίου συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του 2006 περί αναστολής διορισμών και προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, ύστερα από έγκριση της αρμοδίας για την εποπτεία της διαχείρισης Υπηρεσίας».

Παράλληλα, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο ειδικός διαχειριστής αναθέτει «σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, την δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου στις πάσης φύσεως δίκες που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται» από την ΕΡΤ στο δημόσιο. «Η λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την λύση της έμμισθης εντολής» αναφέρεται.

«Αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης είναι η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχεί ρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» σημειώνεται στην απόφαση.

«Αν πριν το διορισμό ειδικού διαχειριστή συντρέξουν λόγοι κατεπείγοντος και, ιδίως, αν κινδυνεύει να απωλεσθεί δικαίωμα ή αξίωση, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με σύμβαση, ύστερα από διαπραγμάτευση, να μεταβιβάζει το δικαίωμα σε τρίτους» καταλήγει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου