Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Αδικαιολόγητα τα έξοδα φακέλου

Αδικαιολόγητα τα έξοδα φακέλου Αδικαιολόγητα είναι τα έξοδα «φακέλου» που χρεώνουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες, όπως υποστηρίζει ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Καλεί τις τράπεζες να.......
παύσουν αυτήν την πρακτική υπογραμμίζοντας πως αυτά τα έξοδα «μελέτης» ή «φακέλου» ή «προέγκρισης» ή «διαχείρισης» συμπεριλαμβάνονται στο επιτόκιο που πληρώνουν όσοι συνάπτουν δάνεια. Αυτό που ουσιαστικά λέει, είναι ότι οι τράπεζες χρεώνουν διπλά τους δανειολήπτες.
Πιο συγκεκριμένα ο Συνήγορος του Καταναλωτή Ευάγγελος Ζερβέας με απόφασή του αναφέρει: Η εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψηφίων δανειοληπτών από τα τραπεζικά ιδρύματα θεωρείται αναπόσπαστο όσο και επιβεβλημένο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης δανείων, δεδομένου ότι αποσκοπεί θεσμικά στη γενική προστασία του Πιστωτικού Συστήματος από επισφαλή δάνεια, αλλά και στην προάσπιση των συμφερόντων των καταθετών-πελατών, καθώς και των πιστωτών του εκάστοτε τραπεζικού οργανισμού.
Η εγκριτική διαδικασία των δανείων, ανάλογα με το ύψος και τη σκοπούμενη χρήση τους,ενεργοποιεί διαφορετικές υπηρεσίες της κάθε τράπεζας και προϋποθέτει τη διεκπεραίωση σειράς ελέγχων και άλλων γραφειοκρατικών διατυπώσεων σε κλιμακωτά επίπεδα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική χορήγησή τους. Η διατήρηση μιας τέτοιας οργανωτικής δομής επισείει ένα εύλογο λειτουργικό κόστος για τα τραπεζικά ιδρύματα, το οποίο συνυπολογίζεται πάντοτε (μαζί με άλλους παράγοντες κόστους, επιχειρηματικού ρίσκου και κέρδους) στο επιτόκιο, με το οποίο χορηγούνται τα δάνεια στους καταναλωτές.
Επομένως, η επιβολή -από τα τραπεζικά ιδρύματα- πρόσθετων εξόδων «μελέτης» ή «φακέλου» ή «προέγκρισης» ή «διαχείρισης» κατά τη χορήγηση δανείων ισοδυναμεί ουσιαστικά με επαναχρέωση μέρους του λειτουργικούς τους κόστους στους καταναλωτές, εφόσον το εν λόγω κόστος έχει ήδη ληφθεί υπόψη και έχει συμπεριληφθεί στο συμφωνημένο επιτόκιο.
Ζητείται, δηλαδή, κατ' αυτόν τον τρόπο από τους καταναλωτές να πληρώσουν διπλά για τα λειτουργικά έξοδα των τραπεζικών ιδρυμάτων, τόσο μέσω του επιτοκίου όσο και μέσω της χρέωσης «εξόδων φακέλου», ενώ δεν απολαμβάνουν κάποια επιπλέον ανταποδοτική υπηρεσία ή αγαθό.
Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας κρίνει αδικαιολόγητη την επιβολή εξόδων «μελέτης» ή «φακέλου» ή «προέγκρισης» ή «διαχείρισης» κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων και συστήνει στα τραπεζικά ιδρύματα να απέχουν από τη χρέωσή τους στους καταναλωτές, εκτός εάν πρόκειται για έξοδα υπέρ τρίτων (δικαστικά, δικηγορικά, έξοδα μηχανικού).

 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63740614

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου