Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Εκτός Χρηματιστηρίου οδεύει ο ΔΟΛ


Προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ) υπέβαλε ο κ. Σταύρος Ψυχάρης. Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού Δελτίου.

Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 10.115.625,00 ευρώ διαιρούμενο σε 33.718.750 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, ήτοι την 8 Απριλίου 2013, ο κ. Ψυχάρης κατείχε 31.049.859 Μετοχές της ΔΟΛ ΑΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 92,085% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ......των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της εταιρείας.

Η δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των μετοχών, ελεύθερων από κάθε φύσεως βάρη και δικαιώματα τρίτων, οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του κ. Ψυχάρη, ήτοι σε 2.668.891 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,915% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως του ΔΟΛ.

Ο κ. Ψυχάρης, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, προτίθεται να καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους 0,64 ευρώ ανά μετοχή το οποίο είναι 10,3 % υψηλότερο από τη μέση προσαρμοσμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της δημόσιας πρότασης.

Η Alpha Bank ενεργεί ως σύμβουλος του προτείνοντος και έχει βεβαιώσει ότι ο κ. Ψυχάρης διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την ολοσχερή καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος που αναλογεί στις μετοχές της δημόσιας πρότασης.

Δεδομένου ότι ο κ. Ψυχάρης κατέχει ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των μετοχών της ΔΟΛ Α.Ε., μετά την λήξη της περιόδου αποδοχής, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου.

Μετά την λήξη της δημόσιας πρότασης και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, θα επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών του ΔΟΛ από το Χρηματιστήριο Αξιών.

http://www.lykavitos.gr/2013/04/blog-post_4553.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου